ANBI-gegevens


Stichting ‘Vrienden voor Roemenië’

A christian organisation to help poor people

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden voor Roemenië. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling RSIN 8081.35.776

Het bestuur van de Stichting Vrienden voor Roemenië,

 • Wouko Snijder (voorzitter)
 • Annet Valster (secretaris)
 • Koene Hofstee (penningmeester)
 • Janneke Snijder (bestuurslid)

1. Profiel van de Stichting Vrienden voor Roemenië

Stichting Vrienden voor Roemenië ondersteunt gezinnen in Roemenië met diensten en met geld.

Er wordt samengewerkt met Roemeense mensen die zicht hebben welke kinderen en gezinnen in nood zijn en hulp nodig hebben.

De stichting werd opgericht in 1999. Aanleiding van de oprichting was de nood die Wouko Snijder zag bij veel Roemeense gezinnen. Het Bijbelgedeelte uit Markus 2:1-5 waarin vier mannen hun vriend bij Jezus brachten inspireerde hem om zijn bewogenheid in daden om te zetten.

Giften via Vrienden voor Roemenië bereiken hun doel. De organisatie is kleinschalig en de contacten met de Roemeense partners intensief. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.


2. De doelstelling van de Stichting Vrienden voor Roemenie is tweeledig:

 1. Het verstrekken van hulp aan arme gezinnen, geven van persoonlijke begeleiding aan kinderen en hun ouders, zodat kinderen meekunnen komen in deze moderne maatschappij en we voor hen de cirkel van armoede kunnen doorbreken.
 2. Relaties aangaan en onderhouden met Roemeense mensen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om elkaar een hand en een voet te zijn en de liefde van Jezus uit te dragen.

 

3. Actuele beleidsplan 2022 tot 2025

Het team in Roemenie:
 • Contact onderhouden met gezinnen met structurele problemen.
 • Geven van praktische hulp  en morele ondersteuning.
 • Contact onderhouden met de Stichting in Nederland.
Organiseren van kampen in de zomervakantie, bedoeld voor Roemeense kinderen om hen een fijne tijd te geven en relaties te intensiveren.
Het team in Nederland:    
 • Contacten onderhouden met de achterban.
 • De stichting wordt ondersteund door christelijke organisaties en particulieren (donateurs).
 • Organiseren van acties om geld in te zamelen, in het voorjaar een stroopwafelactie en aan het eind van de zomervakantie geld voor schoolspullen voor de kinderen in Prejmer.
 • Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en voor de besteding wordt verwezen naar het financiële verslag.
 • 5x per jaar vergadert de Nederlandse tak van de stichting.
 • 1 à 2x per jaar gaat een Nederlandse delegatie persoonlijk naar Roemenië om de contacten warm te houden, relaties te onderhouden en met eigen ogen te zien wat er gebeurt en hoe zaken worden aangepakt.

 

4. Het beloningsbeleid

Er is medewerkster in dienst in Roemenië. Zij ontvangt een salaris naar Roemeense maatstaven. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning.

 

5. Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden voor Roemenië richt zich op het ondersteunen van kinderen en gezinnen, zodat de armoedecirkel doorbroken wordt.
Concreet zijn de werkzaamheden :

 • Verschillende gezinnen worden structureel ondersteund door de stichting. Zij worden voorzien van voldoende voeding, schoolspullen, hout en – zo nodig – medicijnen. Daarnaast worden zij sociaal/emotioneel ondersteund. Lilli is hierin de drijvende kracht. Zij signaleert, organiseert en koppelt acties terug naar de stichting. Zij wordt voor haar activiteiten betaald door de Stichting. Maandelijks schrijft zij een rapport over de activiteiten.
 • Ondersteuning aan de kinderen in het dagcentrum van de zigeunerwijk in Prejmer. In de vorm van schenken van schoolspullen.
 • Het team in Roemenië signaleert acute noden in gezinnen . Dit wordt terug gekoppeld naar het team in Nederland en na gezamenlijk overleg wordt bepaald hoe er (kortdurend) hulp geboden wordt (denk aan het schenken van kleding, voedsel, medische zorg, hout etc.).
 • Regelmatig wordt er een kamp voor de kinderen georganiseerd. De Roemeense teamleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie.
  Dit kamp is bedoeld voor de kinderen uit de gezinnen die worden ondersteund door de stichting. De bestuursleden uit Nederland proberen om hierbij aanwezig te zijn.
 • Het team in Nederland voert acties om geld in te zamelen en schakelt hierbij hulp in van derden.
 • Jaarlijks wordt er een reis georganiseerd naar Brasov. Vrijwilligers gaan actief aan de slag om hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld: opknappen van woningen, verzorgen en rondbrengen van kerstpakketten, het mogelijk maken van uitjes voor kinderen uit arme gezinnen.
 • Het team in Nederland schrijft 3x per jaar een nieuwsbrief voor de donateurs en de achterban.

 

6. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige manier, zoals tijdens contacten met relaties, vaak persoonlijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs worden actief onderhouden.
Naast opbrengsten van de donateurs worden bijdragen ontvangen via acties.

 

7. Beheer van fondsen

De fondsen van Vrienden voor Roemenië worden beheerd door de Stichting Vrienden voor Roemenië (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04059028). De stichting beheert rekening:

IBAN: NL51 RABO 0379 0523 42

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met de Roemeense tak van de Stichting. De bestedingen hebben te maken met kosten van het geven van ondersteuning bij huiswerk, voeding, kleding, schoolbenodigdheden, medische zorg.
In 2021 hadden we een stroopwafelactie en een actie voor schoolspullen.

 

8. Overige gegevens

De Stichting beheert een website: www.vriendenvoorroemenie.org. Op de website worden de nieuwsbrieven gepubliceerd. Het voorzitterschap van het bestuur is in handen van Wouko Snijder, Buizerdlaan 109, 7905 GD, Hoogeveen. Contacten met de Stichting verlopen via hetzelfde adres, of via info@vriendenvoorroemenie.org.


Financieel Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021 (PDF)

 

Toelichting op het financiële verslag
Ontvangen giften bestaan uit € 2.500,- van kerkgenootschap en het restant is afkomstig van diverse particulieren. In 2021 is er een stroopwafelactie geweest en was er een geldinzameling voor schoolspullen voor de kinderen in de zigeunerwijk in Prejmer.
 De hulpverlening in 2021 bestond uit:

 • 
1 student voor onderwijzeres
 • 2 zigeunergezinnen met voedsel en brandhout
 • 
1 gezin die vier straatkinderen opgevangen heeft
 • en diverse kleine incidentele hulpvragen.

 

Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people