ANBI-gegevens


Stichting ‘Vrienden voor Roemenië’

A christian organisation to help poor people

Beleidsplan

(Tevens verslag van uitgeoefende activiteiten)

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden voor Roemenië. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling.

Het bestuur van de Stichting Vrienden voor Roemenië,

 • Wouko Snijder (voorzitter)
 • Annet Valster (secretaris)
 • Koene Hofstee (penningmeester)
 • Janneke Snijder (bestuurslid)

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

1. Profiel van de Stichting Vrienden voor Roemenië

Stichting Vrienden voor Roemenië ondersteunt gezinnen in Roemenië met diensten en met geld.

Er wordt samengewerkt met Roemeense mensen die zicht hebben welke kinderen en gezinnen in nood zijn en hulp nodig hebben.

De stichting werd opgericht in 1999. Aanleiding van de oprichting was de nood die Wouko Snijder zag bij veel Roemeense gezinnen. Het Bijbelgedeelte uit Markus 2: 1-5 waarin vier mannen hun vriend bij Jezus brachten inspireerde hem om zijn bewogenheid in daden om te zetten.

Giften via Vrienden voor Roemenië bereiken hun doel. De organisatie is kleinschalig en de contacten met de Roemeense partners intensief. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

 

2. De doelstelling van de Stichting Vrienden voor Roemenië is tweeledig:

 • Het verstrekken van hulp aan arme gezinnen in de vorm van naschoolse opvang, geven van persoonlijke begeleiding aan kinderen en hun ouders, zodat kinderen mee kunnen komen in deze moderne maatschappij en we voor hen de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken.
 • Relaties aangaan en onderhouden met Roemeense mensen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Om elkaar een hand en een voet te zijn en de liefde van Jezus uit te dragen.

 

3. Actuele beleid:

Het team in Roemenië:

 • Het geven van naschoolse opvang aan kinderen
 • Contact onderhouden met gezinnen met structurele problemen, raad geven, zo nodig het geven van praktische hulp
 • Contact onderhouden met de Stichting in Nederland

Het team in Nederland:

 • Samen met de Roemeense tak: Organiseren van kampen in de zomervakantie, bedoeld voor Roemeense kinderen om hen een fijne tijd te geven en relaties te intensiveren.
 • Contacten onderhouden met de achterban. De stichting wordt ondersteund door christelijke organisaties en particulieren (donateurs)
 • Organiseren van acties om geld in te zamelen.
 • 5x per jaar vergadert de Nederlandse tak van de stichting.
 • 1 à 2x per jaar gaat een Nederlandse delegatie persoonlijk naar Roemenië om de contacten warm te houden, relaties te onderhouden en met eigen ogen te zien wat er gebeurt en hoe zaken worden aangepakt.

 

4. Werkzaamheden:

De werkzaamheden van de Stichting ‘Vrienden voor Roemenië’ richt zich op het ondersteunen van kinderen en gezinnen, zodat de armoede tegengegaan.
Concreet zijn de werkzaamheden :

 • Uitbouwen van de naschoolse opvang “Ai Carte, Ai Parte”: Lili (één van de Roemeenseteamleden) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de naschoolse opvang. Zij bepaalt wie van de kinderen in aanmerking komt voor hulp. Lili schakelt bij de opvang studenten in. Naast ondersteuning bij school organiseert zij ook uitjes en gezellige middagen. Zij schrijft maandelijks een rapport over de voortgang en stuurt dit naar de stichting in Nederland. Lilli wordt voor haar activiteiten betaald door de stichting.
 • 3 gezinnen worden structureel ondersteund door de stichting. Zij worden voorzien van voldoende voeding, schoolspullen, hout en – zo nodig- medicijnen. Daarnaast worden zij sociaal/emotioneel ondersteund.
 • Het team in Roemenië signaleert acute noden in gezinnen . Dit wordt terug gekoppeld naar het team in Nederland en na gezamenlijk overleg wordt bepaald hoe er (kortdurend) hulp geboden wordt. (denk aan het schenken van kleding, voedsel, medische zorg, hout etc.)
 • Het plan is om in 2015 een zomerkamp voor de kinderen te organiseren. De Nederlandse en Roemeense teamleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie.
  Dit kamp is bedoeld voor de kinderen uit de gezinnen die worden ondersteund door de stichting. Daarnaast zijn ook kinderen die deelnemen aan Ai Carte, Ai Parte welkom.
 • Het team in Nederland voert acties om geld in te zamelen en schakelt hierbij hulp in van derden. Elk jaar is er in december een actie waarbij Sint en Pieten worden verhuurd. De opbrengst komt ten goede aan de stichting. Ook in 2015 zal er weer een Pietenactie worden georganiseerd.
 • Het team in Nederland schrijft 3x/jaar een nieuwsbrief voor de donateurs en achterban.

 

5. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige manier, zoals tijdens contacten met relaties, vaak persoonlijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs worden actief onderhouden.

 

6. Beheer van fondsen

De fondsen van Vrienden voor Roemenië worden beheerd door de Stichting Vrienden voor Roemenië ( ingeschreven te Meppel onder nummer 04059028).
De stichting beheert rekening
IBAN NL51 RABO 037 90 52 342 (Rabobank)

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met de Roemeense tak van de Stichting. De bestedingen hebben te maken met kosten van het geven van naschoolse opvang, voeding, kleding, schoolbenodigdheden, medische zorg.

 

7. Overige gegevens

De Stichting beheert een website: www.vriendenvoorroemenie.org. Op de website worden de nieuwsbrieven gepubliceerd.
Het voorzitterschap van het bestuur is in handen van Wouko Snijder, Buizerdlaan 109, 7905 GD Hoogeveen.
Contacten met de Stichting verlopen via hetzelfde adres, of info@vvr.plusdev.nl.

 


Financieel Jaarverslag

Vrienden voor Roemenië - A christian organisation to help poor people